Všechny

Oprava komunikace v Horním Prysku

Projekt „Oprava komunikace v Horním Prysku“ byl realizován za přispění prostředků Libereckého kraje, Programu č.2.1.- Program obnovy venkova.

Realizace akce proběhla v termínu 10. 8. - 22. 9. 2021.

Meixnerova pohybová stezka

Pohybová stezka je dlouhá 2,5 kilometru, začíná u místního obecního úřadu a končí v centru Horního Prysku.
Toto propojení Dolního a Horního Prysku bylo obcí Prysk projektováno jako přirozená spojnice obou částí obce mimo silnici a především také jako prostor pro trávení volného času a turistické centrum. Stezka pojmenovaná po učiteli a významném kronikáři obce byla hned od začátku hojně využívána. Zpestřením stezky jsou krásné dřevěné rozcestníky pana Petra Jelínka, dřevěná lávka, lezecké terény i informační tabule.

Obnova sadu za ZŠ a MŠ Prysk

V rámci projektu byl revitalizován stávající historický sad a došlo k výsadbě původních ovocných dřevin, výstavbě naučné stezky a výukového altánu pro děti ze ZŠ a MŠ Prysk, který slouží i návštěvníkům obce a místním pro chvíle odpočinku.

Areál požární nádrže

Celý areál tvoří přirozené centrum společenského a kulturního dění v obci, kromě Léta s Pryskem pálení čarodějnic, prvomájového průvodu, se zde konají i hudební vystoupení, besedy, ...

Obnova přírodní nádrže

V prostoru u vodárny v Dolní Prysku se dle historických map nacházela vodní nádrž. V poválečném období se z místa stala skládka odpadů a nevzhledná bažina s pozůstatky zeleně a dřevin. V návaznosti na získání finančních prostředků ze soutěže Vesnice roku 2016 vzešel záměr obnovit plochu vodní nádrže, využít vodního zdroje pitné vody, která vytéká z vodojemu a vybudovat areál pro trávení volného času mmístních občanů a návštěvníků obce.
Areál vodní nádrže bude propojen stezkou codníčkem vedoucím zajímavou lokalitou v oklí pryského potoka.

Kompletní rekonstrukce střechy budovy ZŠ a MŠ Prysk

V roce 2008 prošla budova ZŠ a MŠ Prysk po získání dotace z MFČR ve výši 3,5 mil. Kč kompletní rekonstrukcí.
V roce 2011 byla vichřicí poničena větší část střechy budovy a proto byla obec nucena provést celkovou výměnu střešní krytiny.
Tato akce proběhla v roce 2013 a byla financována z dotačních prostředků Libereckého kraje.

Rekonstrukce zázemí kabin v areálu fotbalového hřiště

Areál vybudovaný již v poválečném období.
Hřiště sloužilo zpočátku oddílu Tatran Prysk, který se účastnil vyšších fotbalových soutěží. Po částečné rekonstrukci v době působení markvartických fotbalistů areál nebyl využíván a sportovní činnost n hřišti se rozproudila až s nástupem mužstva SK Prysk.
Z důvodu častějšího využití areálu pro sportovní utkání a také pro kulturní akce, přistoupila obec k záměru obnovy a dostavby kabin a sociálního zázemí. Finanční prostředky se podařilo získat z MF ČR za vydatné pomoci místního chalupáře Marka Ondráčka.

Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk

Historická budova obecního úřadu sloužila původně jako hospoda a obytný dům, byla vždy typická svým hrázděním, částečně i "falešným".
Po postupné rekonstrukci interiéru budovy přistoupila obec nejprve k výměně oken a nakonec i v rámci akce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Prysk k zateplení budovy při zachování původního vzhledu a rázu budovy.
Celá tato akce byla v rámci celoročního hodnocení zařazena mezi stavby roku firmy Baumit.
Výběr dodavatele a zahájení rekonstrukce započaly v roce 2013.

Varovný protipovodňový systém

Po častých povodních, ať už kvůli přívalovým dešťům, či jarnímu tání přistoupila obec k instalaci varovného systému, hlásiče monitorovací zařízení a webová aplikace pro monitoring slouží i k běžnému informování občanů.

Projekt byl realizován z Operačního programu Životní prostředí z prioritní osy 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
V rámci tohoto projektu byly vybudovány místní informační systémy (rozhlasy), instalována srážkoměrná čidla a hladinoměrné prvky pro kontrolu výšky toků, byly zhotoveny digitální povodňové plány.

Úpravy veřejných prostranství

Obec vždy velkou péči věnovala celkovému vzhledu veřejných ploch a prostranství. Postupnými úpravami prošel pozemek u fotbalového hřiště, který byl rekultivován a bylo na něm umístěno dětské hřiště.
Dalším upraveným prostorem jsou pozemky u Preciosy, kde byla vybudována turistická stezka Most přes potok a dětské hřiště s originálním vesmírným kolotočem, vyrobeným Josefem Esserem. Na toto prostranství navazuje lokalita se studánkou obnovenou místními občany a pokračující turistickou stezkou po zelené KČT.

Stránky