Kontrolní výbor

Verze pro tisk

Pracovní náplní kontrolního výboru obce Prysk je:

  1. Kontrola plnění usnesení z veřejných zasedání zastupitelstva obce.
  2. Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti.
  3. Kontrola dodržování právních norem (např. vyvěšování dokumentů do vývěsek v termínech apod.).
  4. Kontrola knihy docházek, kontrola čerpání náhradního volna v návaznosti na práce přesčasových úvazků zaměstnanců.
  5. Kontrola provedených inventarizací.
  6. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Prysk.
  7. Kontrola náležitostí uzavřených smluv a dohod OÚ + občané.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřujících k odstranění nedostatků.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce.

Složení výboru:

  • předseda: Marie Kárová
  • členové: Marcela Nováková, Jana Nastoupilová, Šárka Svitáková, Ludmila Němcová